bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Andrzej Nils Uggla

tytuł/titel:
Den svenska bilden av Katyń morden
Från uppdagande till historisk tillrättaläggelse.
język/språk: SE-
ISBN: 978-91-86801-01-4
wydawca/förlag
Ligatur, 2011
stron/sidor - 28
Mb - 1,54
cena/pris - SEK 00

Andrzej Nils Uggla (1940-2011) var professor vid Upsala Universitet, litteraturvetare och specialist på svensk-polska relationer och exilpolacker i Sverige.
Den polskfödde Andrzej Nils Uggla härstammade från en svensk släkt, bosatt i Polen sedan första hälften av 1800-talet.
Han ägnade svensk-polska relationer en stor del av sitt vetenskapliga arbete och publicerade en rad böcker och artiklar inom området, bla annat en bok ägnad polska sjömän internerade i Sverige under andra världskriget.
Han var den förste svenske vetenskapsmannen som hade svensk-polska kulturkontakter inskrivna i sina arbetsuppgifter. Det var också det som stod honom varmast om hjärtat. Han publicerade i ämnet en lång rad böcker och artiklar på svenska.
Hans monografi över exilpolackernas historia i Sverige under andra världskriget gavs även ut på polska.
I 13 år har han varit redaktör för den svensk-polska vetenskapliga tidskriften Acta-Sueco Polonica, utgivna av Uppsala Universitet. Hans seminarieserie kring Polens historia och kultur resulterade också i flera publikationer under hans redaktörskap.
1989 fick han en hedersutmärkelse av Republiken Polens President i exil, Ryszard Kaczorowski. I det fria Polen uppmärksammades han för sina insatser av president Kwasniewski med Förtjänstorden.
<< back

© Copyright 2007. LIGATUR