bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Andrzej Nils Uggla

tytuł/titel:
RECEPTIONEN AV POLSK LYRIK
I SVERIGE

FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET
TILL KRIGSTILLSTÅNDET
język/språk: SE-
ISBN: 978-91-86801-03-8
wydawca/förlag
Ligatur, 2011
stron/sidor - 48
Mb - 1,61
cena/pris - SEK 00

/.../
Mina studier över de mekanismer som styr mottagandet av polsk litteratur i Sverige visar att intresset för och tolkningar av lyriken främst står i direkt förhållande till aktuella politiska aktiviteter i ursprungslandet Polen.
/.../
En central fråga i detta sammanhang som återstår att besvara är om den polska lyriken - på grund av sitt särskilt starka politiska engagemang - skapar speciella receptionslagar eller om dessa kan betraktas som universella? Mig veterligen har en undersökning gällande beroendeförhållandet mellan aktuella politiska aktiviteter i ett exportland och mottagandet av dess kulturalster hittills inte genomförts. Undersökningar av mottagandet av lyrik skapad i ett land som befinner sig eller nyligen befann sig i krig, är eller var mitt uppe i en revolution eller en annan nationell rörelse kunde i detta sammanhang vara värda att genomföras

Andrzej Nils Uggla (1940-2011) var professor vid Upsala Universitet, litteraturvetare och specialist på svensk-polska relationer och exilpolacker i Sverige.
Den polskfödde Andrzej Nils Uggla härstammade från en svensk släkt, bosatt i Polen sedan första hälften av 1800-talet.
Han ägnade svensk-polska relationer en stor del av sitt vetenskapliga arbete och publicerade en rad böcker och artiklar inom området, bla annat en bok ägnad polska sjömän internerade i Sverige under andra världskriget.
Han var den förste svenske vetenskapsmannen som hade svensk-polska kulturkontakter inskrivna i sina arbetsuppgifter. Det var också det som stod honom varmast om hjärtat. Han publicerade i ämnet en lång rad böcker och artiklar på svenska.
Hans monografi över exilpolackernas historia i Sverige under andra världskriget gavs även ut på polska.
I 13 år har han varit redaktör för den svensk-polska vetenskapliga tidskriften Acta-Sueco Polonica, utgivna av Uppsala Universitet. Hans seminarieserie kring Polens historia och kultur resulterade också i flera publikationer under hans redaktörskap.
1989 fick han en hedersutmärkelse av Republiken Polens President i exil, Ryszard Kaczorowski.
I det fria Polen uppmärksammades han för sina insatser av president Kwasniewski med Förtjänstorden.
<< back

© Copyright 2007. LIGATUR