bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Karol Wędziagolski

tytuł/titel:
Pamiętniki
Wojna i rewolucja - Kontrrewolucja - Bolszewicki przewrót - Warszawski epilog.
język/språk: PL-
ISBN: 978-609-95035-0-9
wydawca/förlag
Czas, Wilno, 2009
stron/sidor - 392
Mb - 3,59
cena/pris - EUR 3.00

Karol Wędziagolski (1886 - 1974)
Urodzony w Jaworowie pod Wilnem. W młodości związany z radykalnymi socjalistycznymi organizacjami rosyjskimi. Absolwent Korpusu Kadetów w Petersburgu. W czasie rewlucji lutowej blisko związał się z antybolszewickimi partiami socjalistycznymi. Po rewolucji październikowej
przyłączył się do Armii Ochotniczej Korniłowa. W 1918 roku z ramienia polskich władz nawiązał współpracę z rosyjskimi emigracyjnymi ugrupowaniami antybolszewickimi.
Od roku 1939 na emigracji. Zmarł w Brazylii.

Wędziagolski wyraźnie swoją refleksję kieruje nie do Rosji, nie do Polski, lecz do całego świata. Gdy to się czyta dziś, w r. 1972, tak zdawałoby się odległym od tamtych wypadków, trudno doprawdy oprzeć się wrażeniu, że nastroje panujące w tzw. wolnym świecie wykazują wiele, czy zbyt wiele, analogii z ”Kiereńszczyzną”, powiedzmy to w cudzysłowie. Aleksandr Błok w swym słynnym poemacie ”Dwienadcat” pisał w r. 1918 (w dosłownym tłumaczeniu):
Stoi burżuj, jak pies głodny,
Stoi milczący, jak pytanie,
A stary świat, jak pies bezpański
Stoi za nim, podwinąwszy ogon

/podżawszyj chwost/
Ten świat ”z podwiniętym ogonem” wobec komunizmu, to przepowiednia dosyć celna....
Józef Mackiewicz

<<< home << back

© Copyright 2007. LIGATUR